Metodiskās izstrādnes


METODISKĀS IZSTRĀDNES 

 

Vārds, uzvārds  Izglītības programma  Mācību priekšmets/modulis  Darba tēma  Pieejamība
Ināra Saleniece  Viesnīcu pakalpojumi  Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā  Praktiskie un pārbaudes darbi modulim “Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā”  Šeit
Dana Lūse  Skaistumkopšanas pakalpojumi  Aromterapijas masāžas veikšana  Darba lapas modulī “Aromterapijas masāžas veikšana”  Šeit
Arnis Avišāns  Būvdarbi  Apdares darbu izpildes plānošana  Noslēguma pārbaudes darbs IP “Būvdarbi” modulī “Apdares darbu izpildes plānošana”  Šeit
Margarita Zepa  Skaistumkopšanas pakalpojumi  Vispārējās ķermeņa masāžas ar klasiskās masāžas paņēmieniem veikšana  Klasiskās masāžās paņēmienu izpilde mugurai  Šiet
Juris Dukaļskis  Augkopība  Lauksaimniecības pamatprocesi  Pārbaudes darbu lapas  Šieit
Vita Legčakova Šķēle un Līga Krūmiņa  Viesnīcu pakalpojumi  Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis)  Metodiskais materiāls portfolio izstrādei  Šiet
Aigars Oļukalns  Augkopība  Augsnes īpašības un ielabošana  Augsnes parauga noņemšana no lauka  Šiet
Inga Dzelme  Būvdarbi  Sports  Patstāvīgie darbi mācību priekšmetā “Sports” attālinātā mācību procesa laikā  Šiet
 

Metodiskās izstrādnes 

Vārds, uzvārds Izglītības programma Mācību priekšmets/modulis Darba tēma Pieejamība
Ingrīda Mārāne IP  “Grāmatvedība” Vienkāršā grāmatvedības uzskaite Darba algas un nodokļu no darba ienākumiem uzskaite šeit
Antoņina Vilima IP “Komercdarbība” Preču un pakalpojumu pārdošana Preču/pakalpojumu piegādes veidi un tehniskās iespējas šeit
Antoņina Vilima IP “Komercdarbība” Preču un pakalpojumu iepirkšana Preces/produkta sūtījumu pavaddokumenti šeit
Marika Boķe IP “Komercdarbība” Uzņēmuma darbības pamatprocesi Saimnieciskās darbības pamatprincipi (materiāls un prezentācija) šeit
Armands Līcītis IP “Komercdarbība” Preču un pakalpojumu iepirkšana

* Preču iepirkuma piedāvājuma sagatavošana (praktiskā darba uzdevums)
Preču pieņemšanas un kontroles mehānisma izstrādāšana mazumtirdzniecības veikalā (praktiskā darba uzdevums)

šeit
Armands Līcītis IP “Komercdarbība” Preču un pakalpojumu pārdošana

* Piedāvājuma sagatavošana (praktiskā darba uzdevums)
Mazumtirdzniecības veikalu apmeklējums -  novērošana, analīze un komunikācija (praktiskā darba uzdevums)

šeit
Dace Līcīte IP “Komercdarbība” Morāle un sabiedrība Morāle un sabiedrība šeit
Aigars Ašaks IP “Programmēšana” Sistēmu programmēšana Programmatūras dokumentēšana dažādās tās izpildes stadijās šeit
Gunita Ūdre

IP "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli",

IP "Programmēšana"

Profesionālā angļu valoda

* Basic Software – The operating system (OS), Spreadsheets and Databases
* Creative Software – Graphics and Design, Desktop publishing, Multimedia, Web Design.
Programming.Jobs in ICT – Program design and computer languages, Java, Jobs in ICT

šeit
Dace Vēvere IP "Multimediju dizains" Datorgrafika  “Popārts” rastra grafika  šeit
Dace Vēvere IP "Multimediju dizains" Krāsu teorijas pamati  “Krāsu perspektīva” (Uzskates materiāli un praktiskie uzdevumi)  šeit
Gundars Kucenčeirs IP “Programmēšana" Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana Datoru tīklu attīstība, būtība un raksturojums - darba lapas šeit
Gundars Kucenčeirs

IP "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli"

Vienkāršu algoritmu izstrāde

* Algoritma pieraksts un vienkāršas algoritmiskas darbības- pārbaudes darbs

* Masīvi - pārbaudes darbs

šeit
Ainārs Pavļukevičs

IP "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli"

Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana Vadu un bezvadu lokālie tīkli - prezentācija, lekcija, praktiskā darba uzdevums  šeit
Ainārs Pavļukevičs

IP "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli"

Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana Darbs ar klientu - prezentācija, lekcija, praktiskā darba uzdevums  šeit

Ainārs Pavļukevičs

IP "Programmēšana" EIKT  drošības politikas veidošana  Datu aizsardzība un droša informācijas glabāšana- prezentācija, lekcija, praktiskā darba uzdevums   
Līga Zaļmeža IP “Viesnīcu pakalpojumi” Bāra serviss Metodiskā izstrādne mācību priekšmetā “Bāra serviss” šeit
Egita Kārkliņa IP “Viesnīcu pakalpojumi” Telpas vides un ainavu dizains Metodiskais materiāls mācību priekšmetā “Telpas vides un ainavu dizains” šeit
Mairita Smeltere IP “Viesnīcu pakalpojumi” Latviešu valoda un literatūra

Prezentācijas:
* Saziņa
* Diskusija
* Publiskā runa
* Rainis “Gals un sākums”
* Pozitīvisms latviešu literatūrā
* Jaunākās aktualitātes literatūrā

šeit
Aigars Oļukalns IP “Augkopība” Augu aizsardzība Lauka smidzinātāji šeit
Mairita Smeltere IP “Augkopība” Latviešu valoda un literatūra

Testi latviešu valodā un literatūrā:
* Reālisms latviešu literatūrā, R. Blaumanis
* Valodas kultūras izpratne un izpausmes
* Cik labi orientējies mūsdienu slengā?
* “The European Day of Languages”
* Salikti teikumi, sintētiskās konstrukcijas

šeit
Raivita Sondore IP “Būvdarbi” Krāsu un stilu mācība Kompozīcija un krāsu mācība (teorētiskais materiāls) šeit

 

Metodiskās izstrādnes 2017./2018.m.g.

Vārds, uzvārds Izglītības programma Mācību priekšmets/modulis Darba tēma Pieejamība
Ingrīda Mārāne IP "Grāmatvedība" Finanšu grāmatvedība un nodokļi  Mikrouzņēmuma nodoklis  šeit
Solvita Kozlovska IP "Grāmatvedība" Praktiskās mācības Komercdarbības pamatos  Rokasgrāmata – ceļvedis izglītojamajiem biznesa plāna izstrādei  šeit
Ilze Dubova IP "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli" EIKT pamatprocesi un darbības veidi Uzdevumu krājums  “Izprotu un saprotu EIKT” šeit
Aigars Ašaks IP "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli" Vienkārši algoritmi

Algoritma jēdziens, Lineārs algoritms, Sazarots algoritms, Ciklisks algoritms - darba lapas/prezentācijas 

šeit
Valentīna Indāne IP "Komercdarbība" Sabiedrība un cilvēka drošība Vides izglītība (nodarbības plāns, prezentācijas: Alternatīvā enerģija un Dabas resursu iedalījums) šeit
Gunita Ūdre

IP "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli",

IP "Programmēšana"

Profesionālā angļu valoda

* Computers today – Living in a digital age.
* Computer essentials.
* Inside the system.
* Buying a computer.
* Input /output devices  - Type, click and talk!
* Display Screens and ergonomics. Devices for the Disabled.
šeit
Dace Līcīte IP "Komercdarbība" Sociālās un pilsoniskas prasmes

Pilsonības loma veselību ietekmējošas uzvedības izvēlē

šeit

Ainārs Pavļukevičs

IP "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli" Biroja tehnikas apkope un remonts  Biroja tehnikas dokumentācija - Prezentācija, Lekcija, Praktiskā darba uzdevums   
Ainārs Pavļukevičs IP "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli" Datortehnikas komplektēšana un montāža  Datortehnika un tās testēšana- prezentācija, darba burtnīca- praktisko darbu uzdevumi   
Aigars Ašaks IP "Programmēšana" Vienkārši algoritmi

Algoritma jēdziens, Lineārs algoritms, Sazarots algoritms, Ciklisks algoritms - darba lapas/prezentācijas 

šeit
Dace Vēvere IP "Multimediju dizains" Datorgrafika 

“Dekoratīvo otu pielietojums rastra grafikā” (Praktiskais uzdevums un vērtēšanas kritēriji) 

šeit
Sigija Šķēle Tomiņa  IP "Multimediju dizains" Krāsu teorijas pamati 

“Krāsa kā mākslas elements” (1.daļa - tests; 2.daļa - teorijas pārbaudes uzdevumi; 3.daļa - Praktiski radošais darbs) 

šeit
Lilita Zukule IP “Viesnīcu pakalpojumi” Mārketinga pamati

Darba lapas praktiskajiem uzdevumiem mārketinga pamatos

šeit
Lilita Zukule IP “Viesnīcu pakalpojumi” Latvijas tūrisma resursi un to piedāvājums

Tūrisma resursi, to klasifikācija (darba lapas)

šeit
Ināra Saleniece IP “Viesnīcu pakalpojumi”

Sanitārija un higiēna

Prezentācijas:
* Uztura mikrobioloģijas pamati
* Prasības darbībām ar pārtiku lauku tūrisma mītnēs 

šeit
Līga Krūmiņa

IP “Viesnīcu pakalpojumi”

Angļu valoda

Pārbaudes testi angļu valodā

šeit
Maija Opincāne IP “Būvdarbi” Otrā profesionālā svešvaloda (krievu valoda)

Metodiskā izstrādne 2. svešvaloda profesijā (krievu valoda) Pārbaudes darbi

šeit
Lilita Zukule IP “Lauksaimniecība” Mārketinga pamati

Pārbaudes darbi Mārketinga pamatos 

šeit