Audzēkņiem

Cien. JAK audzēkņi un vecāki! 

Liels paldies jums par sadarbību un par to, ka kopīgi mācām audzēkņus iegūt darba tirgū pieprasītākās profesijas!  

Esam lepni, ka koledža sagatavo konkurētspējīgus  mazumtirdzniecības komercdarbiniekus, grāmatvežus, datorsistēmu tehniķus, programmēšanas tehniķus, loģistikas darbiniekus un grafikas dizainera asistentus. 

Lai mācību process noritētu veiksmīgi – galvenais ir mācīties, iegūt zināšanas, prasmes un kompetences! Un šo visu procesu pedagogs novērtē ar vērtējumu – ieliekot atzīmi! 

Vēršam uzmanību, ka 2023.gada 4.maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.220 “Noteikumi par uzņemšanas kārtību profesionālās izglītības programmās un atskaitīšanu no tām”.   Vairāk info:  https://likumi.lv/ta/id/341590-noteikumi-par-uznemsanas-kartibu-profesionalas-izglitibas-programmas-un-atskaitisanu-no-tam

Kas nosaka, kādā kārtībā tiek pārcelti audzēkņi nākamajā kursā.  
Citējot MK Nr.2020 noteikumu 3 pantu, kas nosaka, ka:  

III. Izglītojamā pārcelšana profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmā
16. Profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas apguvei izglītojamo ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu pārceļ minētās izglītības programmas nākamajā kursā, ja izglītojamais saskaņā ar attiecīgo valsts izglītības standartu un profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu apguvis izglītības saturu un: 

16.1. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmā noteiktā katra kursa noslēgumā saņēmis vērtējumu vai galīgo vērtējumu (ja attiecināms), kas nav zemāks par: 

16.1.1. četrām ballēm visos vispārējās izglītības mācību priekšmetos vai mācību priekšmetu kursos (pamatkursā, padziļinātajā un specializētajā kursā); 

16.1.2. piecām ballēm visos profesionālo un mūžizglītības kompetenču moduļos (turpmāk – modulis) vai profesionālās izglītības mācību priekšmetos; 

16.2. nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu zemāka līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei, ja to paredz profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programma, tas ir obligāts un tajā ir saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par piecām ballēm. 

Līdz ar to,  informējam, ja audzēknim kaut vienā mācību priekšmetā/modulī būs kās vērtējums, kas atrunāts 16.1. punktā, tad audzēknis ar 2023.gada 1.septembri tiks atskaitīts no JAK izglītojamo skaita.  

Ar audzēkņa sekmēm var iepazīties mācību sociālajā tīklā Mykoob, vai personīgi sazinoties ar kursa audzinātāju. 

Uz sadarbību, lai mūsu audzēkņiem  it viss veiksmīgi! 

Direktores vietniece profesionālās vidējās  
izglītības mācību un audzināšanas jomā Ilze Dubova